Hvorfor skal man delta i historiekonkurransen?

Jo fordi…

 • Å undersøke noe selv er morsomt.
 • Å finne ut noe selv er bedre enn bare gjengi noe andre har sagt.
 • Å skrive om egen familie gir større prosesser et ansikt. Historien blir mer personlig.
 • Å skrive om det nære og personlige er engasjerende og leder til refleksjon.
 • Å lage en egen undersøkelse er god trening til senere studier.
 • Å jobbe med kilder er noe du skal gjøre i flere fag. Kildearbeidet du skal gjøre her vil hjelpe deg til å bli kildekritisk også i andre fag.
 • Å skrive om egen familie fører til bedre kontakt med eldre slektninger. Du blir kjent med bestemor og bestefar på en ny måte.

Flere mål i læreplanen sier at du skal jobbe med kilder og med koplingen mellom de små personlige historiene og den store historiefortellingen:

Ungdomsskolen:‍

 • Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er.
 • Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

‍Videregående skole:‍

 • Utforske fortiden ved å formulere problemstillinger, finne, vurdere og bruke ulikt materiale og presentere egne slutninger.
 • Utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i.