Vinnerne for 2019
Prisvinnere i klassen for videregående
1. pris
Bror Alwin Sagstuen
Lillehammer videregående skole
«Et krigsbarn utenom det vanlige»
Krigsbarnas skjebne har de siste årene blitt brakt fram i et klarere lys, men temaet er langt fra uttømt i historieskrivningen om tiden under og etter andre verdenskrig. Mange av barna ble møtt med mobbing og utestengelse, en behandling som satte varige spor og preget deres liv. Men noen gikk det også bra med. En av dem er prisvinnerens bestefar. I denne besvarelsen ønsker prisvinneren å finne ut hvorfor. Var det noen spesielle forhold som lå til rette for at han skulle håndtere livet på en annen måte enn mange av de andre barna med norsk-tyske foreldre? I en systematisk analyse der han diskuterer mange variabler, kommer han fram til hvordan enkeltpersoner kan utgjøre en viktig forskjell i menneskers liv. I denne historien er de representert ved en bestemor, onkel og stefar. De la rammer for at prisvinnerens bestefar kunne bygge opp et selvbilde og ta valg. Menneskene rundt ham bidro til å gi ham en drivkraft til å bli noe og til å mestre livet. Med en spisset problemstilling holdes en klar tråd gjennom besvarelsen. Kildearbeidet er grundig med aktiv bruk av både primær- og sekundærkilder. Mikro- og makroperspektiver går hånd i hånd gjennom framstillingen. Ikke minst framviser prisvinneren en moden historieforståelse. Historien er ikke determinert, men preget av valg vi tar i gitte omstendigheter. Slik bidrar prisvinneren til å gi perspektiv og lys til en del av vår historie som for mange kan være vanskelig.
2. pris
Kristin Skjetne Holter-Sørensen
Oslo katedralskole
«Ivar Anton Christensen om jobbetid, dyrtid og krisetid» (film)
I 1881 var Ivar Anton Christensen en ung matros. Ved sin død i 1934 hadde han bygget opp et stort rederiimperium. Hvordan var dette i det hele tatt mulig, og hvilke konsekvenser hadde jobbetiden og dyrtiden for hans virke? Dette er spørsmålene Kristin Skjetne Holter-Sørensen setter seg fore å finne svar på. En del av forklaringen finner hun i hans teft for økonomi og mot til å satse der andre vegret seg. Det tegnes også et bilde av framsynt, men sparsommelig mann, som gjerne brukte penger til samfunnsnyttige formål og kulturlivet. Prisvinnerens dokumentarfilm er meget godt laget. Dramaturgien er tydelig, og hun klarer å gjøre en historieframstilling om til en svært vellykket historiedokumentar. Hun tar i bruk et variert kildemateriale som brukes til å underbygge argumentasjonen underveis i filmen. Problemstillingen går som en klar rød tråd gjennom hele filmen.
2. pris
Live Halse
Volda videregående skole
«Johannes Birkedal»
Fortellingen om Johannes Birkedal er en arbeidslivsfortelling. Han var en veiarbeider (rallar) som flyttet rundt i landet etter hvor det var arbeid å gjøre. Men han var også delaktig i å ta steinprøver, bl.a. av olivin, som ble sendt til Statens Råstoffkomité. Bidro så dette arbeidet til etableringen av AS Olivin og bedriftens senere virke? Gjennom aktiv bruk av et rikholdig og variert primær- og sekundærmateriale, som integreres naturlig i framstillingen, forsøker prisvinneren å finne svar. Kildematerialet bidrar også til større forståelse av oldefarens historie. Selv om et entydig svar på hans rolle i etableringen av AS Olivin ikke framkommer, klarer likevel prisvinneren å holde en klar tråd i undersøkelsen. Et godt språk og ikke minst en god og fokusert problemstilling bidrar til det.
3. pris
Oda Nordhammer Solberg
Levanger videregående skole
«Ragnfrid Kjelsvik – en moderne kvinne på 1900-tallet»
Historien om Ragnfrid kan sies å være en fortelling om hvilke motstridende rolleforventninger enkelte kvinner sto overfor tidlig på 1900-tallet. Samfunnets forventninger til kvinner stemte ikke alltid overens med kvinnenes egne ønsker og ambisjoner. Historien om Ragnfrid er et godt eksempel. Hun klarte å få seg en utdanning som sykepleier og utfordret samtidig rolleforventninger og konvensjoner. Prisvinnerens bidrag er en god fortelling om en kvinne i spenningen mellom kjærlighet, utdanning, arbeid og samfunnets forventninger til kvinner. Fortellingen om Ragnfrid veves sammen med de endringene som det norske samfunnet gikk gjennom med tanke på likestilling og holdning til kjønn. Den er grundig og godt fortalt, og med god bruk av primær- og sekundærmateriale.
3. pris
Ingvild Sperstad
Lillehammer videregående skole
«Elektrisitet og vannkraftutbygging i Norge. Min morfar i historien»
Elektrisiteten har vært en vesentlig faktor for industriutbygging og velstand i det norske samfunnet på 1900-tallet. Men utbyggingen har ikke vært uten kontroverser. I denne besvarelsen viser prisvinneren hvilken betydning elektrisiteten har hatt for den enkelte, men også hvordan enkeltpersoner utgjør viktige brikker i den store samfunnsutviklingen. Dette blir en fortelling om hvilke muligheter elektrisiteten brakte med seg for samfunnet i sin helhet og for den enkelte, her eksemplifisert ved prisvinnerens morfar. Fra enkle kår fikk han anledning til å utdanne seg som ingeniør, og viet et helt arbeidsliv til utviklingen av vannkraften. Prisvinneren klarer å knytte den store og lille historien godt sammen, og tar i bruk mange kilder som hun reflekterer over og diskuterer.

Prisvinnere i klassen for ungdomsskolen
1. pris
Hennie Formoe Sveen
Kråkerøy ungdomsskole
«Sanne minner»
Tema for prisvinnerens undersøkelse er en families hverdagsliv under andre verdenskrig. Her gis det et bilde av hverdagens både store og små utfordringer, men også om barns lek. Det fortelles om varemangel og rasjonering, blendingsgardiner og beslaglagt radio, og ikke minst at tyske soldater flyttet inn i huset til familien. Ikke bare får prisvinneren fram nyansene ved hverdagslivet, men også at det vokste fram et mer nyansert syn på de tyske soldatene som flyttet inn. De var på en måte ikke Hitlers menn, sies det. Prisvinneren svarer godt på problemstillingen og er nyansert i sine slutninger. Hun reflekterer over sine funn og setter egen undersøkelse inn i en større sammenheng. Spesielt godt er grepet med å sammenligne et intervju med oldemor og intervjuet hun selv gjør med sin bestemor. Gjennom sammenligningen får hun fram ulike perspektiver og innfallsvinkler, og kildene diskuteres opp mot hverandre. Slik får hun også tydeliggjort kildehåndteringen og kildekritiske diskusjoner, noe som er avgjørende for gode historieframstillinger.
2. pris
Silje Reite
Presterød ungdomsskole
«Fra husmannssønn til bedriftseier»
Prisvinneren skriver om sin oldefar, en husmannssønn som arbeider seg opp til å etablere sin egen virksomhet, en slakterforretning. Hun ser på hvilke utfordringer han sto overfor og hvordan han løste dem. Oldefaren hadde et imponerende driv og søkte muligheter. Slik blir dette en besvarelse om livsmestring og om å ta ansvar for eget liv. Oldefars historie blir også satt inn i en større fortelling om hvordan kjøpmannskapet forandret seg. Gjennom oppsummeringer underveis får hun fram sine egne refleksjoner. Hun reflekterer godt over eget arbeid med prosjektet og ser fortidens forhold opp mot samtidens.
2. pris
Tilde Westgaard Berglund
Kråkerøy ungdomsskole
«Sildetransporten»
Prisvinnerens besvarelse har livet på Hvaler under andre verdenskrig som utgangspunkt. Det fortelles om hvordan menneskene taklet hverdagslige gjøremål og motstandsarbeid. Under dekke av å skulle til Sverige for å hente sild, fraktet prisvinnerens oldefar flyktninger i båten. De satt som «sild i tønne» da de ble fraktet over, fortelles det. Prisvinneren får fram hvilke utfordringer motstandsarbeidet bød på, men også hvordan oldefaren så det som sin plikt å hjelpe. Gjennom refleksjoner over eget arbeid med dette prosjektet uttrykker prisvinneren hvordan selve undersøkelsen har virket på henne, og hvordan hun har fått et helt nytt syn på hverdagslivet og Hvaler som sted.
3. pris
Henriette Sofie Flandorfer
Kråkerøy ungdomsskole
«Mine polske røtter – mitt opphav»
Dette er fortellingen om prisvinnerens oldefar og hans strabasiøse liv i Polen, senere som straffange i Norge og som gruvearbeider i Frankrike. Han ble en person som likte å ha kontroll over alt, men hvorfor ble han slik? Kan det ha noe med manglende røtter? Prisvinnere nøster i disse spørsmålene og finner mulige svar i hans liv helt tilbake til Polen. I alle fall forandrer han seg etter et besøk i Polen hvor han muligens fikk visshet om sine røtter. Dette er en detaljert besvarelse hvor vekten ligger på mikrohistorien. Besvarelsen har fine refleksjoner over en spesiell livshistorie og om hvor sårbart og kontrastfylt et liv kan være.
3. pris
Sara Nerland
Presterød ungdomsskole
«Valget mellom fedrelandet eller livet»
Norske politimenn under 2. verdenskrig som ikke skrev under på lojalitet til okkupasjonsregimet, ble sendt i fangenskap. I denne besvarelsen blir vi kjent med en av disse politimennene, prisvinnerens oldefar Fritjof Erlandsen. Hun beskriver hvordan og hvorfor han ble arrestert og hvilke forhold fangene levde under i tysk fangenskap. Dette er en god undersøkelse. Oldefarens historie blir satt inn i en større sammenheng, og er godt forankret i kilder som bidrar til svar på problemstillingen. Hun bruker også anledningen til å reflektere over historien og spørsmål som er relevante for vår egen tid – «hva om dette skulle skje i dag?»

Årets deltakerpremie
Gard Dannevig Maurseth
Molde videregående skole
Elise Naalsund
Fagerlia videregående skole
Anne Linnea Vilhelmsen
Havlimyra ungdomsskole
Last ned brosjyren her
Tidligere vinnere
 
Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail