Vinnerne for 2020
Prisvinnere i klassen for videregående
1. pris
Kristian S. Gamborg-Nilsen
Jessheim vgs.
"Om storsamfunnets behandling av taterne"
Kristian S. Gamborg-Nilsen ønsker å finne ut mer om sine forfedre som var tatere. Spesielt er han interessert i å finne ut hvordan storsamfunnet behandlet taterne og hvorfor enkelte av forfedrene ble kriminelle. Prisvinneren bidrar dermed med å kaste lys over et viktig tema i norsk historie som ikke har vært framtredende i den nasjonale fortellingen. Dette er en svært godt fortalt fortelling med en profesjonell bruk av filmmediet. Gjennom en god veksling mellom mikro- og makrohistorie klarer han å få fram ulike perspektiver ved historien. Juryen er spesielt imponert over den nyanserte og kildestyrte fortellingen, og der det ikke finnes kildemateriale trekkes det rimelige antagelser og mulige forklaringer. Gamborg-Nilsen er også forbilledlig åpen om sin egen forskningsprosess og sitt engasjement. Dette er solid historikerhåndverk og en helstøpt undersøkelse og fortelling.
2. pris
Tone Spetalen
Oslo katedralskole
"Min tantes liv som utviklingshemmet: lykkelig eller ulykkelig"
Tematikken for Tone Spetalens undersøkelse er behandlingen av utviklingshemmede fra 1960-tallet og fram mot vår tid. Ved å se nærmere på sin grandtantes historie får vi et bilde av endringer i denne behandlingen. Selv om behandlingen på mange måter har blitt bedre, var grandtantens liv lagt fra problemfritt, spesielt følelsen av å «ikke passe inn» gjorde livet vanskelig. Spetalen gir oss en sterk og følelsesladd fortelling. Men gjennom den får forfatteren også fram sitt personlige engasjement. Undersøkelsen har et rikt kildemateriale som brukes godt og som får fram ulike syn og forklaringer. Besvarelsen er svært godt skrevet.
2. pris
Sunniva Skaar Dale
Amalie Skram vgs.
"«Alle slette gutters ideal» - om oppvekst på skolehjem og min tippoldefars forbryterske tilbøyelighet"
Ragnhild Hermanns går langt tilbake i tid for å undersøke sin familie. Hun vil finne ut hvem Carl Johan Daniel Herrmann egentlig var. Hun vet noe, som at han var født i Prøysen, var med i Napoleonskrigen og endte opp som lege i Trøndelag. Men er det mulig å finne ut noe mer? Kan dødsboet etter Carl Johan og personlige brev fortelle noe om hvem han var? Gjennom et grundig arbeid med disse kildene tegner Hermann et bilde av sin forfar og trekker slutninger om hvordan han kan ha vært. Hun ser at kildematerialet åpner for tolkninger og med rimelige antagelser får hun fram et nyansert bilde av Carl Johan Daniel Hermann. Juryen berømmer det gode kildearbeidet og den nyanserte og reflekterte framstillingen.
3. pris
Victor Frank
Bjertnes vgs.
"Kirkerud gård og endringer i landbruket"
Victor Frank bor på gården Kirkerud i Hakadal som blir utgangspunkt for undersøkelsen. Mer konkret ser han på fordeler og ulemper ved mekaniseringen av jordbruket i årene etter andre verdenskrig. Han viser de store endringene som har funnet sted i landbruket og hvilke konsekvenser de har hatt både på et mikro- og makronivå. Frank bruker et godt kildemateriale som får fram disse endringene, og som også blir grunnlaget for hans refleksjoner, drøftinger og konklusjoner.
3. pris
Amanda Gangsøy
Notodden vgs,
"Havet gir og havet tar. En historie om sjømannen Audun Gangsøy"
Amanda Gangsøy ønsker å finne ut hvordan samfunnsforholdene preget morfarens liv. Fortellingen strekker seg fra 1930-tallet fram mot 2000. Det er en kronologisk fortelling som får fram endringer i velferdsstaten, men også sjømannslivet. Gjennom besvarelsen tas det aktive grep for å sammenligne perioder i fortiden med situasjonen i dag. Besvarelsen er godt skrevet med god kildebruk

Prisvinnere i klassen for ungdomsskolen
1. pris
Jacob Spenning Dahlback
Kråkerøy ungdomsskole
"Min familie i historien"
I denne filmen setter Dahlback sammen oldeforeldrenes og resten av familiens dramatiske opplevelser under andre verdenskrig og viser hvilke konsekvenser de fikk for familien. Oldefar ble arrestert og sendt i militær arbeidsleir, oldemor ble igjen alene med sine barn, og på toppen av det hele blir hennes bror henrettet som følge av å ha nektet ordre. Filmen viser hvordan vanlige mennesker ble merket av krigen i lang tid. Det var ikke bare maxmanusene som fikk merke krigen, sier Dahlback. En familiefar og lærer kunne havne i arbeidsleir, en politimann kunne bli offer for dødsstraff, og menneskene rundt fikk livene sine endret. Juryen berømmer Dahlbacks gode vekslinger i perspektiver, fakta og kildebruk og egne refleksjoner. Gjennom et solid, grundig og reflektert kildearbeid blir fortellingen dokumentert og levendegjort. Juryen er imponert over den dramaturgisk godt fortalte fortellingen og elevens tydelige refleksjoner. På den måten viser Dahlback at historien er viktig for ham.
2. pris
Andreas Ringen
Kråkerøy ungdomsskole
"Oldefaren jeg aldri fikk oppleve"
Andreas Ringens undersøkelse handler om oldefaren, fiskehandleren og motstandsmannen Arne Ludvik Ringen. I 1942 blir han en del av Milorg og en viktig del av hans motstandsarbeid besto i å skjule og frakte flyktninger over grensen til Sverige. Besvarelsen har gode refleksjoner og god og variert kildebruk. Ringen har skrevet en velformulert fortelling som setter enkeltmennesket inn i en større sammenheng. Han mestrer også å anvende kildene og samtidig være personlig.
2. pris
Karl Oliver Häger Krabberød
Kråkerøy ungdomsskole
"Min oldefar Edgar Sammenselgs farefulle liv"
Utgangspunktet for Karl Oliver Häger Krabberøds undersøkelse er oldefaren Edgar Sammenselg som vokste opp i Estland. Under andre verdenskrig hjalp han mennesker med å flykte til Finland før han selv også måtte flykte. Først gikk flukten til Finland før den endte opp i Sverige. Dette er en sterk, grundig og reflektert fortelling der mikrohistorien brukes til å kaste lys over makrohistorien på en fin måte.
3. pris
Ingrid Wiig-Andersen
Presterød ungdomsskole
"Fra matros til skytter og kaptein"
Ingrid Wiig-Andersens besvarelse handler om oldefaren og hans liv som hvalfanger. Den skildrer hverdagslivet ombord, men også dramatiske hendelser under andre verdenskrig hvor mannskapet ble tatt til fange. Dette er et grundig arbeid der fortellingen om oldefaren bidrar til å kaste lys over noe større enn seg selv. Wiig-Andersen reflekterer godt om hvalfangstens betydning og klarer å sette oldefarens historie inn i en større sammenheng. Hun trekker også seg selv inn i fortellingen, noe som viser engasjement.
3. pris
Jenny Tørring
Hedemarken friskole
"Prester mot nazismen"
Objektet for Jenny Tørrings undersøkelse er hennes oldefar Einar Bjorvand, som var prest. Besvarelsen omhandler hans studievalg, men kretser mest rundt spørsmålet om hvordan det var å være prest under andre verdenskrig. Undersøkelsen er preget av et godt kildeutvalg som brukes aktivt. Gjennom en godt fortalt fortelling får Tørring fram både den store og den lille historien. Hun viser også hvordan historien har relevans for vår tid samt at den engasjerer henne personlig og betyr noe for henne.

Årets deltakerpremie
Thenuja Premakanthan
Kuben vgs.
Siri Z. Kjelstadli
Spjeklavik vgs.
Mathea Valle-Olsen
Presterød ungdomsskole
Last ned brosjyren her
Tidligere vinnere
 
Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail